Kodex chování

Pravidla chování hráčů, trenérů a rodičů v HC Roudnice nad Labem

Hráči, trenéři, rodiče:

 • reprezentují klub HC Roudnice nad Labem
 • přicházejí na trénink, utkání a jakoukoli akci pořádanou Klubem s pozitivní náladou
 • respektují navzájem jeden druhého
 • respektují soupeře, rozhodčí a příznivce jiných týmů
 • v případě jakýkoliv nejasností, problémů a rozlišných názorů se snaží o konstruktivní komunikaci
 • veškerá jednání mezi zúčastněnými řeší bez emocí
 • vždy se snaží najít společnou cestu, která vede k harmonickému rozvoji dětí a mládeže

Hráči:

 • jsou hrdí na to, že jsou členy HC Roudnice
 • klubový dres je posvátný
 • jsou sebevědomí, ale respektují a nezesměšňují soupeře
 • vždy vystupují jako tým
 • chovají se slušně (ke spoluhráči, protihráči, trenérů, rodičům, všem činovníkům a zaměstnancům vlastního i soupeřícího klubu. Zdraví všechny dospělé, které na ZS potkají.
 • na srazy před tréninkem nebo utkáním se dostaví ve stanovený čas, případnou nepřítomnost omluví předem
 • na tréninku a při utkání jsou pozorní a snaží se plnit příkazy trenéra
 • dbají na hygienu
 • v klubové šatně dbají na pořádek, váží si hokejové výstroje, kterou jim pořídili rodiče nebo klub

Trenéři:

 • jsou vzorem pro svoje svěřence, jsou přísní, ale chápající, schopni sebepoznání a sebekontroly
 • nepoužívají vulgární výrazy směrem k hráčům, rozhodčím, divákům ani soupeřům
 • nejen trénují, ale i vychovávají
 • vyžadují plné odevzdání se a prožívání sportu, ale dávají najevo, že v životě mohou být i důležitější věci
 • jsou spravedliví
 • budují u hráčů sebedůvěru, ale i sebekontrolu
 • komunikují s rozhodností, ale přátelsky, s dobrou náladou
 • korigují krátce, nejprve chválí a pak opravují
 • kladou odpovědnost na jedince i ostatní členy týmu
 • zodpovídají za veškerou činnost svěřeného týmu, jakož i jejich asistentů a vedoucích družstev, řídí a kontrolují celoroční program týmu
 • nebudou promíjet a přehlížet a ani se nebudou podílet na jakékoliv diskriminaci a šikanování mezi hráči založené na věku, rase, národnostním původu, vyznání, sexuální orientaci, společenskoekonomickém stavu a pohlaví
 • nebudou se podílet ani schvalovat jakékoliv jednání a chování, které vede k zdravotní újmě hráčů. Povinností trenéra je dohlížet, aby zatěžování i mimo klub bylo přiměřené věku hráče

Rodiče:

 • respektují, že do šaten mají přístup jen hráči, trenéři a činovníci HCR, ve výjimečných případech povolí rodičům vstup do šatny pouze trenér
 • nezasahují slovně ani gestikulací do tréninku či utkání
 • nepoužívají v komunikaci s dětmi i činovníky HCR vulgární výrazy
 • dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi
 • nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě
 • pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu
 • respektují nařízení ČSLH a HCR
 • nevystupují na veřejnosti jako zástupci HCR a nejednají s ostatními subjekty jménem HC Roudnice nad Labem