Pojištění

Úrazové pojištění pro členy ČUS

Rozsah pojištění (http://www.cuscz.cz/files/2412ZTU.pdf)
Pojistná smlouva č. 1310001770 ( http://www.cuscz.cz/files/2413YjY.pdf )
Dodatek k pojistné smlouvě č. 1310001770 ( http://www.cuscz.cz/files/2449MDZ.pdf )
Oznámení škodné události ( http://www.cuscz.cz/files/2414MTZ.pdf )

Pokyny pro oznámení škodné události

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:
Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v  případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu:
oznameni.udalosti@pvzp.cz

nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00  Praha 8 – Karlín

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:
Martina Hovorková
Telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: + 420 233 006 311
E-mail: info@pvzp.cz
(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky:
Mgr. Petra Nedellecová


Pojištění trenérů ČUS

Pojistná smlouva č. 1310001770 ( http://www.cuscz.cz/files/1972NTE.pdf )
Oznámení škodné události ( https://insure.koop.cz/GolemWEB/Hlasenky/odpovednost/index.xhtml )
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali 31.12.2016 smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se vztahuje na celé organizované hnutí a navyšuje pojistné krytí. Nové číslo pojistné smlouvy je 7721008020.

Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel). Toto pojištění je ochranou dobrovolných trenérů, vykonávající ve svém volném čase odbornou a v některých sportech, z hlediska odpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich členů.

Podle uzavřené pojistné smlouvy s č. 7721008020 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete a nebo věci.

Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor, na celém území Evropy. Pojištěnou činností není činnost trenéra (cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuální sportovcem nebo vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti nebo řízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, odmítnout.

Samozřejmě se pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem, který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečného počtu osob vykonávajících dohled).

Pojištění kryje škodu všech událostí za rok do 20 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí 5.000,- Kč. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14 – pro pojištění majetku a odpovědnosti, Zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P – 600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Doporučujeme, vzhledem ke specifickému charakteru škod krytých touto pojistnou smlouvou, kdy lze předpokládat, že v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud. Vznik škodné události je pojištěný (trenér/cvičitel) povinen oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele „Oznámení škodné události“. Tiskopis lze získat na kterékoliv pobočce Kooperativy nebo oznámení podat online.

Vyplněné oznámení škodné události zašlete poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634, 664 42 Modřice

Tel: 957 105 105
E-mail: podatelna@koop.cz
Fax: 547 212 602, 547 212 561