Opatření Covid-19

Vážení sportovní přátelé,

Na základě mimořádného opatření  MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN a následně dopisu  z ČSLH 2021-09-07 Povinnosti účastníků utkání soutěží ČSLH v návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR si Vás dovolujeme upozornit na následující povinnosti

Pro každou tréninkovou jednotku vést písemný seznam přítomných včetně trenérů a asistentů s tím, že každý přítomný musí odevzdat  doklad o splnění některé z níže uvedených podmínek s jedinou výjimkou , a to že antigenní test provedený zdravotníkem je pro účely tréninku uznáván  7 dní (veškeré písemnosti archivuje 30 dní).

Podmínky Opatření

  1. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
  2. a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  4. c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  5. i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  6. ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  7. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  8. e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  9. f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

V případě soutěžního utkání je povinen vedoucí mužstva dát pořadateli nejpozději 15 minut před začátkem rozbruslení Jmenný seznam hráčů a funkcionářů účastnících se utkání společně s telefonním kontaktem na sebe a potvrzení o splnění některé z podmínek Opatření pro všechny osoby uvedené na seznamu.

Povinnosti pořadatele utkání: Zkontrolovat úplnost a platnost předaných dokladů a to samé si vyžádat od rozhodčích a pomocných rozhodčích účastnících se utkání. K utkání nepřipustí žádnou osobu, která nesplnila výše uvedené podmínky či jeví známky onemocnění COVID-19. Všechny dokumenty je povinen archivovat po dobu 30 dní.

Sportu zdar

Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani

2021-09-07 Povinnosti ucastniku utkani soutezi CSLH v navaznosti na mimoradne opatreni MZ CR